Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 06 juni 2018

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Optimum Health, gevestigd aan de Poortlaan 44, 3261 PB  Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Optimum Health, gevestigd aan de Poortlaan 44, 3261 PB  Oud-Beijerland, Tel: 06-55797102www.optimumhealth.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken Optimum Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • IP-Adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Optimum Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U een bevestiging van de afspraak te kunnen sturen op uw e-mailadres (grondslag: toestemming)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: toestemming)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

(grondslag: overeenkomst)

Grondslag:
Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Grondslag:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Geautomatiseerde besluitvorming Optimum Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optimum Health) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Optimum Health bewaart uw persoonsgegevens gedurende 15 jaar na de eerste behandeling. In geval van behandeling van minderjarigen wordt het dossier minstens gedurende 15 jaar, nadat dat ze 18 jaar worden, bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden, Optimum Health deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. Optimum Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Optimum Health gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Google Analytics Op onze website worden tevens analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Googlezoekmachine op onze website terecht komen. Optimum Health heeft verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen we u toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimum Health en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar optimumhealth@upcmail.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart: 1. Pasfoto, 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) 3. Paspoortnummer 4. Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Optimum Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@optimumhealth.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.